Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2008 09:57

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Reguły"
projekt  
 
UCHWAŁA Nr ___/___/ 2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____________ 2008r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły”
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r.
dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594, 595 (część) i 613 (część)
położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.
 
§ 2.
1.      Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594, 595 (część) i 613 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły.
2.      Granice zmiany planu, o której mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 27.03.2008 09:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta