Urząd Gminy Michałowice
26.03.2008 11:28

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice projektu w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
projekt
Uchwała Nr…..
Rady Gminy Michałowice
z dnia .............................
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
Rada Gminy wyraża zgodę na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi, ul. Główna 52 a projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
 
§ 2
Wymagany wkład własny stanowią dochody własne Gminy zabezpieczone na ten cel w planie finansowym Ośrodka w wysokości 10.5% wartości projektu.
 
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.03.2008 11:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta