Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 12:26

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., dotyczącą przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś
PROJEKT
Uchwała Nr ........../2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia .........................
 
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., dotyczącą przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. §1 otrzymuje brzmienie:
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 404/4, stanowiącej wspólnotę gruntową wsi Nowa Wieś.”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.06.2008 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta