Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 12:24

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
Projekt
Uchwała Nr …… / …… /2008       
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………… 2008 r.
 
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 465/2, 468/1 i 469/2, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, gmina Michałowice nadać nazwę „Cyklistów”. Przebieg „ul. Cyklistów” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Data publikacji: 20.06.2008 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta