Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 11:32

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
projekt
 
Uchwała Nr …… / …….. / 2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………….. 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Telekomunikacji Polskiej S.A., nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 29806, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 355/2 o pow. 211 m2, będącą własnością Gminy Michałowice.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.06.2008 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta