Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 12:15

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej - Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice.
PROJEKT
 
Uchwała Nr      /       /2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia
                               2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej - Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1-
1.             Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej - Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
2.             Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych gminy Michałowice i zabezpieczone są w budżecie gminy oraz z dofinansowania ze środków WFOSiGW.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 

PROJEKT
 
POROZUMIENIE
zawarte w dniu ........................  2008 r. w Pruszkowie, pomiędzy Powiatem Pruszkowskim
z siedzibą 05-800 Pruszków ul. Staszica 1, reprezentowanym przez Zarząd, na rzecz i w imieniu którego działają:
1. Starosta                        - Elżbieta Smolińska
2. Wicestarosta       - Dariusz Kowalski
zwanym dalej Powiatem
 
a Gminą Michałowice z siedzibą 05-816 Michałowice ul. Raszyńska 34, na rzecz i w imieniu której działa:
 
Wójt - Roman Lawrence
zwaną dalej Gminą
 
o następującej treści:
 
§1
Powiat powierza a Gmina przyjmuje obowiązek utrzymania drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej - Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
 
§2
Gmina przejmuje zadanie wymienione w § 1 nieodpłatnie i będzie realizować je ze środków własnych oraz ze środków WFOŚiGW.
 
§3.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
 
§4.
Porozumienie zawarte zostało na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r.
 
§5.
Każda zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej.
 
§6.
Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron
 
§7.    '
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§8.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
POWIAT PRUSZKOWSKI                                                                           GMINA MICHAŁOWICE
Data publikacji: 20.06.2008 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Dariusz Ruta