Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 12:22

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.
Projekt
Uchwała Nr ……………/08
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………...2008 r.
 
zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.
Na podstawie art. 21 ust. l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. l i 2 pkt. 3 w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 -2008 z późniejszymi zmianami,  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

 
Załącznik
do Uchwały Rady Gminy
Nr .................................
z ........................... 2008
 
Potrzeby w zakresie remontów i wydatków w latach 2004 – 2008
w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice
 
l.p.
 
Lokalizacja
budynku
Nakłady finansowe w rozbiciu na lata:
w tys. zł.
2004r.
2005r.
 
2006r.
2007r.
2008r.
1.
Komorów
ul. Mazurska 67
 
-
 
35,0
 
0,5
 
5,0
 
28,0
2.
Komorów
Al. M.Dabrowskiej 42
 
-
 
-
 
9,5
 
-
 
90,0
3.
 
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 12/20
 
-
 
-
 
-
 
20,0
 
-
4.
 
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (lokal w szkole)
 
-
 
-
 
5,0
 
 
-
 
-
5.
 
Komorów
ul. Kasztanowa 8/4
ul. Kasztanowa 10/3
 
12,0
 
-
 
-
 
-
 
10,0
6.
Michałowice
ul. Szkolna 15 (lokale
w budynku szkoły)
 
-
 
-
 
 
4,0
 
 
 
-
7.
Nowa Wieś
ul. Główna 96 (lokale w budynku szkoły)
 
-
 
-
 
18,0
 
-
 
-
8.
Pęcice
ul. Zaułek 7 (lokal przy Domu Wiejskim)
 
30,0
 
 
-
 
-
 
-
 
 
20,0
9.
Pęcice
ul. Zaułek 7A
 
-
 
-
 
-
 
10,0
 
-
10.
Opacz Kol.
ul. Ryżowa 90
 
-
 
50,0
 
-
 
25,0
 
65,0
 
11.
 
         Ogółem:
 
42
 
85,0
 
37,0
 
60,0
 
213,0
Data publikacji: 20.06.2008 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta