Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 12:10

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy
PROJEKT
Uchwala Nr      /       /2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia                      2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.       Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice umowy na okres przekraczający rok budżetowy związanej z wykonaniem zagospodarowania terenów przy ul. Kraszewskiego w Komorowie (utworzenie terenu zieleni), wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na ternie Gminy Michałowice oraz wykonanie pielęgnacji i bieżące utrzymanie nasadzeń
2.       Zaangażowanie środków na cel określony w ust.l ustala się następująco:
1)   W roku 2008 do kwoty:
a)                  zagospodarowanie terenów przy ul. Kraszewskiego w Komorowie (utworzenie terenu zieleni) - 140 000,00 zł, (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),
b)                  wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na ternie Gminy Michałowice -   100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
2)   W roku 2009 do kwoty:
a)            wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na ternie Gminy Michałowice -   120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
b)            wykonanie pielęgnacji i bieżące utrzymanie nasadzeń na terenie Gminy Michałowice - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3)   W roku 2010 do kwoty:
a)            wykonanie nasadzeń drzew i krzewów' na terenie Gminy Michałowice -   150 000.00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
b)            wykonanie pielęgnacji i bieżące utrzymanie nasadzeń na terenie Gminy Michałowice - 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
3.    Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych gminy Michałowice i zabezpieczone będą w budżecie gminyoraz z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.06.2008 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta