Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 11:26

Projekt uchwały

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
projekt
Uchwała Nr ……. / ……. / 2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………… 2008 r.
 
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
  1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy pomiędzy PKP S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie a Gminą Michałowice części działek ewidencyjnych od nr 185/9 do nr 185/47 położonych w obrębie Granica oraz części działek ewidencyjnych od nr 535/1 do nr 535/6, położonych w obrębie Nowa Wieś, Gmina Michałowice, o łącznej powierzchni 8 500 m2, stanowiących ulicę Warszawską w Granicy i Nowej Wsi, na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. urządzenie drogi.
  2. Finansowanie zadania określonego w pkt. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.
 
§ 2
Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.06.2008 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Dariusz Ruta