Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 12:13

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Projekt
 
Uchwała nr ……... / 2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia ......................................
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), uchwala się , co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Wójta Gminy od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Państwu Wandzie i Jackowi małż. Duńskim od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 422 m2położonej w Komorowie, przy ulicy Ryszarda 67, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 902, obręb ew. Komorów Osiedle, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1P/00036493/0, w prawo własności nieruchomości, decyzją Wójta Gminy Michałowice nr 566/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r., w związku z jej sprzedażą.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.06.2008 12:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta