Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2008 12:27

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.
Projekt
Uchwała Nr ____________
Rady Gminy Michałowice
z dnia __________2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
2.      Zaangażowanie środków na cel określony w ust. 1 ustala się następująco:
1)      w 2008 r. do kwoty – 2.000 zł (dwa tysiące złotych),
2)      w 2009 r. do kwoty – 4.000 zł (cztery tysiące złotych),
3)      w 2010 r. do kwoty – 4.000 zł (cztery tysiące złotych),
4)      w 2011 r. do kwoty – 4.000 zł (cztery tysiące złotych).
3.      Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu Gminy.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.06.2008 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta