Urząd Gminy Michałowice
08.09.2008 11:57

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Michałowice w roku 2008.
     projekt
Uchwała Nr. ……..
Rady Gminy Michałowice
z dnia……….. 2008 roku
 
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Michałowice w roku 2008.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
Zatwierdza się projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, priorytet VII działanie 7.1, podziałanie 7.1.1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet Gminy Michałowice.
 
§ 2
Ogólne zasady projektu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        

 

Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
 
Nr ……… z dnia………………
                      
Cel Projektu:
W ramach projektu zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego realizowanego wobec 5 osób oraz realizacja 1 programu aktywności lokalnej "Silna rodzina" skierowanego do 11 osób. Celem ogólnym projektu "Aktywnie do rozwoju" jest wsparcie niepracujących klientów pomocy społecznej oraz ich otoczenia w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Cele szczegółowe:
podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
wzrost poziomu wykształcenia
wzrost umiejętności i kompetencji społecznych
podniesienie poczucia własnej wartości
wzrost motywacji do powrotu na rynek pracy
zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa
Cel główny jak i cele szczegółowe programu aktywności lokalnej "Silna rodzina" mieszczą się w celach projektu "Aktywnie do rozwoju". Program zakłada zastosowanie elementów aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym. Program Aktywności Lokalnej został opracowany w odpowiedzi na specyficzne potrzeby rodziców, którzy jako podstawową   barierę utrudniającą powrót na rynek pracy wskazują konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi oraz problemy wychowawcze.
 
Grupy docelowe:
Działania w ramach projektu są skierowane zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w przypadku kontraktów socjalnych - do osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w tym do osób niepełnosprawnych a w przypadku programu aktywności lokalnej - również do otoczenia osób wykluczonych społecznie. W ramach projektu, kontraktem socjalnym zostanie objętych 5 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne korzystających z pomocy finansowej ośrodka i nie pracujących, które wymagają aktywizacji i jednocześnie wykazały swój akces i chęć zmiany swojej sytuacji poprzez realizację kontraktu. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób nie pracujących, korzystających z pomocy społecznej oraz osób, które zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych stanowią otoczenie osób wykluczonych. Odbiorcami projektu będzie 11 osób /kobiety i mężczyźni będący rodzicami/. W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowani nie pracujący rodzice korzystający ze wsparcia GOPS, w przypadku braku chętnych z tej grupy do programu zostaną zaproszeni rodzice z najbliższego otoczenia.
 
Planowane działania:
1.zarządzanie projektem - realizowane w trakcie trwania całego projektu
Przygotowanie organizacyjne, podział zadań, podpisywanie umów, koordynacja poszczególnych etapów realizacji projektu, monitoring i bieżąca realizacja, przygotowanie systemu sprawozdawczości i księgowości, ewaluacja projektu.
2.promocja-
Bieżąca informacja o projekcie w prasie lokalnej i Internecie, , tablica informacyjna na budynek GOPS, materiały promocyjne dla uczestników projektu i konferencji-teczki, długopisy notatnik, organizacja konferencji podsumowującej projekt wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej dotyczącej realizacji projektu. Konferencja skierowana będzie przede wszystkim do przedstawicieli samorządu i władz gminnych jak również instytucji i organizacji oraz osób prywatnych, które mogłyby podjąć współpracę na rzecz osób wykluczonych.
3.Praca socjalna –
Podpisanie i realizacja kontraktów socjalnych oraz programu aktywności lokalnej, realizowanych przez pracowników socjalnych
- zatrudnienie 1 pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu i sfinansowanie jego wynagrodzenia wraz z dodatkami i premią,
 -zakup niezbędnego sprzętu i zestawu mebli /m. innymi jednostka centralna ,monitor, klawiatura, myszka, oprogramowanie, biurko kontener pod biurkowy, wózek na jednostkę centralną, UPS/ w celu zorganizowania nowego stanowiska pracy
 -dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnych /zgodnie z regulaminem/ dla 4 pracowników socjalnych realizujących projekt
4.Wsparcie dochodowe –
Realizowane w formie zasiłków celowych na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób objętych kontraktem socjalnym oraz osób będących klientami ośrodka biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej w celu zapewnienia środków na bieżące potrzeby dnia codziennego w trakcie uczestnictwa w projekcie. Wsparcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
5. aktywna integracja
Zadanie, w którym wykorzystywane będzie narzędzie w postaci kontraktu socjalnego oraz Programu Aktywności Lokalnej
Kontrakt socjalny zakłada:
- skierowanie i sfinansowanie szkoleń/warsztatów o charakterze zawodowym dla 2 osób
- skierowanie i sfinansowanie kształcenia w systemie szkolnym dla 3 osób (osoby te posiadają wykształcenie średnie, wykazują chęć uzyskania konkretnego zawodu poprzez ukończenie szkoły policealnej, działanie niezbędne w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy)
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 3 osób
- badanie lekarskie dla 2 osób
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 5 osób
- indywidualny kurs obsługi komputera i internetu dla 1 osoby /takie działanie jest dostosowane do indywidualnych możliwości uczestnika projektu, jest to najbardziej optymalna forma pozyskania umiejętności obsługi komputera i internetu uczestnik nie jest gotowy do udziału w szkoleniu grupowym/
Program aktywności lokalnej zakłada:
- wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych / 10 godzinne warsztaty prowadzone przez psychologa realizowane w systemie co tygodniowych 6 spotkań/
- zapewnienie opieki nad dziećmi na czas udziału rodziców w zajęciach (z dotychczasowych doświadczeń GOPS wynika, iż w przypadku braku zapewnienia opieki nad dziećmi uczestnicy mają poważny problem z udziałem w spotkaniach)
- zwrot kosztów dojazdu (z uwagi na rozległość Gminy większość uczestników aby móc skorzystać z oferty PAL jest zmuszona ponieść koszty dojazdu kolejką WKD, uczestnikami PAL będą przede wszystkim osoby korzystające z pomocy społecznej nie posiadające wystarczających środków finansowych stąd konieczność zastosowania tego typu wsparcia, jednocześnie część rodziców z uwagi na brak możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi w miejscu zamieszkania będzie zmuszona skorzystać z opieki zorganizowanej przez GOPS i ponieść z tego tytułu także koszty związane z kosztami dojazdów dzieci, stąd też konieczne jest dopuszczenie zwrotu wydatków na dojazdy zarówno uczestników jak i ich dzieci)
- zapewnienie uczestnikom PAL dostępu do doradztwa specjalistycznego poprzez umożliwienie indywidualnych konsultacji z psychologiem, z pedagogiem oraz z doradcą zawodowym łącznie w wymiarze 35 godzin/konsultacje odbywać się będą w siedzibie GOPS oraz w trakcie warsztatu wyjazdowego/ doradztwo dla chętnych uczestników PAL
- warsztaty z podstawy obsługi komputera i internetu 10 godzin dla tych uczestników PAL, którzy nie posiadają tych umiejętności lub chcą je wzmocnić / warsztaty realizowane w systemie cotygodniowych 5 spotkań/
- wyjazdowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników programu aktywności lokalnej z możliwością udziału wraz z dziećmi, realizowane w wymiarze 15 godzin- forma warsztatu wyjazdowego. (Forma wyjazdowa jest niezbędna dla osiągnięcia celów PAL. Wyjazd pozwoli uczestnikom na niczym niezakłóconą pracę pozwoli na wzmocnienie umiejętności niezbędnych do prawidłowego pełnienia ról społecznych w tym umiejętności wychowawczych komunikacji i pracy w grupie, 3 dniowe warsztaty pozwolą rodzicom na indywidualną refleksję, lepsze poznanie siebie i pełnionych ról, pozwolą na diagnozę trudności, budowanie prawidłowych relacji, praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności, skorzystanie z poradnictwa specjalistycznego. Aby zagwarantować uczestnikom udział w warsztatach i zapewnić komfort udziału niezbędne jest zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników PAL poprzez sfinansowanie pobytu dzieci i opieki nad nimi w trakcie wyjazdu, chcemy sfinansować dojazd, pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatu ich dzieci oraz prowadzących i osób wspierających opiekę nad dziećmi) Szczegóły programu aktywności lokalnej, szczegółowy budżet, podział odpowiedzialności, ocena zasobów czas trwania i harmonogram realizacji zawarte są w załączniku do wniosku.
 
Rezultaty:
Rezultaty twarde: zastosowanie w projekcie instrumentów aktywnej integracji z 3 grup, realizacja 5 kontraktów socjalnych, realizacja 1 programu aktywności lokalnej, 2 osoby uzyskają dokument potwierdzający ukończenie kursu zawodowego /podniesienie kwalifikacji zawodowej potwierdzony dyplomem/,3 osoby podejmą naukę w systemie szkolnym na poziomie policealnym,8 uczestników PAL uzyska zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu, 8 uczestników PAL uzyska zaświadczenie o uczestniczeniu w warsztatach umiejętności i kompetencji społecznych, 8 uczestników PAL uzyska zaświadczenie o uczestniczeniu w warsztatach umiejętności społecznych, 1 osoba uzyska zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach z zakresu obsługi komputera i Internetu /30 godzin indywidualnych warsztatów/, zostanie przeprowadzonych 25 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla uczestników projektu, zostanie przeprowadzonych 44 godziny indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu, zostanie przeprowadzonych 5 godzin indywidualnych konsultacji pedagogicznych dla uczestników PAL, zostanie przeprowadzony warsztat grupowy z zakresu podniesienia kompetencji życiowych 10 godzin dla uczestników PAL, warsztat kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 15 godzin dla uczestników PAL, warsztat z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu w wymiarze 10 godzin dla uczestników PAL,
Rezultaty miękkie: dotyczące wszystkich uczestników projektu na poziomie 60%: wzrost poziomu samooceny, wzrost poczucia własnej wartości, wzrost gotowości do prezentowania aktywnych postaw życiowych. Dotyczące uczestników PAL na poziomie 60%: wzrost umiejętności pracy w grupie, korzystania z komputera i internetu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, podejmowania konstruktywnych działań, umiejętności wychowawczych.
 
Organizacja:
Całością projektu zarządzała będzie 1 osoba -kierownik ośrodka, który osobiście będzie nadzorował i koordynował działania w ramach projektu. Będzie prowadził sprawy organizacyjno - merytoryczne. Odpowiada za promocję, sprawozdawczość i monitoring. Koordynuje pracę osób realizujących projekt. Projekt będzie realizowany z udziałem: księgowej - etat na dotychczasowych warunkach - premia za prowadzenie finansów projektu, naliczanie wynagrodzeń personelu i pozostałych rozliczeń w ramach projektu; doradcy zawodowego - zatrudnienie na umowę zlecenie - określenie problemu zawodowego, określenie kierunków działań, wzmacnianie motywacji wewnętrznej i gotowości do zmian, pośrednictwo zawodowe oraz indywidualne plany rozwoju zawodowego; psychologa - zatrudnienie na umowę zlecenie- przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych oraz kompetencji życiowych, indywidualne konsultacje i doradztwo, wzmacnianie motywacji; pracownicy socjalni 4 etaty na dotychczasowych warunkach, dodatkowo premia kwartalna za prowadzenie kontraktu lub programu aktywności lokalnej - prowadzenie stałej pracy socjalnej oraz wsparcie dochodowe w ramach kontraktu, 1 etat dodatkowe zatrudnienie; informatyka - umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć z podstawowej obsługi komputera i internetu. Zakłada się systematyczne spotkania zarządzającego i realizujących projekt. Zarządzanie finansami- rozliczenia finansowe przez wydzielone subkonto bankowe GOPS. Sprawozdania finansowe, wnioski o płatność przygotowanie przez księgową projektu. Zarządzanie finansami podlega kontroli wewnętrznej kierownika i Głównego księgowego.
W celu realizacji projektu zostaną wykorzystane pomieszczenia GOPS, w których będą realizowane usługi konsultacyjno - doradcze poprzez pełnienie dyżurów przez specjalistów. W ramach Programu PAL wykorzystane zostaną pomieszczenia partnerów Programu Aktywności Lokalnej tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie oraz Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków w Michałowicach zgodnie z podpisanym porozumieniem partnerskim w ramach PAL. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie - sala komputerowa, Ośrodek Rehabilitacji Olimpijczyków w Michałowicach sala szkoleniowa oraz sala gimnastyczna udostępniona dla dzieci uczestników projektu na czas zajęć warsztatowych wraz z zapewnieniem opieki. GOPS posiada niezbędne zaplecze do realizacji projektu. Jednakże do realizacji działań promocyjnych niezbędny jest zakup rzutnika multimedialnego, który będzie dodatkowo wykorzystywany do realizacji warsztatów. Projekt jest zgodny z przepisami Prawo zamówień publicznych zakup usług i sprzętu poza ustawą - kwoty nie przekraczają 14 000 euro. Szkolenia, kursy zawodowe będą prowadzone przez firmy wpisane w rejestr instytucji szkoleniowych.
 
Czas realizacji:
1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008
 
Realizator:
Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Wartość projektu:
100 326 zł
 
Wkład własny:
10534,05zł
Data publikacji: 08.09.2008 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta