Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.09.2008 12:32

Projekt uchwały

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 289, 290 położonych w Pęcicach, gmina Michałowice.
Uchwała Nr  ........../2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia .........................
 
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 289, 290 położonych w Pęcicach, gmina Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 289 o pow. 700 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice oraz nabycie przez Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 290 o pow. 500 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta numer WA1P/00001839/4
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości będą dochody własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 08.09.2008 12:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta