Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.09.2008 12:36

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 507 położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.
PROJEKT
 
Uchwała Nr  ..................
Rady Gminy Michałowice
z dnia .......................... 2008 r.
 
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej  działkę ew. nr 507 położonej  w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 507 o pow. 0,1273 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00044436/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, gmina Michałowice, stanowiącej drogę.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 08.09.2008 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta