Urząd Gminy Michałowice
08.09.2008 12:07

Projekt uchwały

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice
Uchwała Nr ….. / ….. / 2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………… 2008 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, stanowiącej działki nr ew. 775/7 o pow. 100 m2 oraz nr ew. 775/8 o pow. 488 m2, uregulowane w księdze wieczystej KW Nr 58761 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr ew. 614 położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, uregulowaną księdze wieczystej KW Nr 5486 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
 
§ 2
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1   przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 08.09.2008 12:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta