Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.09.2008 12:40

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 344/1, 354/3, 354/4, 354/6, 359/2, 363/2, 367/2, 371/2, 383/2, położonej w Komorowie Wsi oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. 346/1 i 379, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice
PROJEKT
Uchwała Nr ..................
Rady Gminy Michałowice
z dnia .......................... 2008 r.
 
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 344/1, 354/3, 354/4, 354/6, 359/2, 363/2, 367/2, 371/2, 383/2, położonej w Komorowie Wsi oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. 346/1 i 379, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 344/1 o pow. 0,0474 ha, 354/3 o pow. 0,0327 ha, 354/4 o pow. 0,0019 ha, 354/6 o pow. 0,1000 ha, 359/2 o pow. 0,1006 ha, 363/2 o pow. 0,0149 ha, 367/2 o pow. 0,0113 ha, 371/2 o pow. 0,0800 ha, 375/2 o pow. 0,1000 ha, 383/2 o pow. 0,0600 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 18901, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, gmina Michałowice.
 
§ 2
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 346/1o pow. 0,0476 ha, 379 o pow. 0,0800 ha, uregulowanej w KW nr 18809, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, gmina Michałowice.
 
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 i 2 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 08.09.2008 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta