Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.09.2008 12:02

Projeky uchwały

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Granicy, gmina Michałowice.
projekt 
Uchwała Nr ….. / ….. / 2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………… 2008 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Granicy, gmina Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 400 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej działkę nr ew. 618/4 o pow. 591 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 32403 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr ew. 1160 i 1161, położone w obrębie ewidencyjnym Granica, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 70655 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
 
§ 2
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1   przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Data publikacji: 08.09.2008 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta