Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2008 11:50

Projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie.
PROJEKT
Uchwała Nr ……./……../2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………… 2008 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
1.    Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Gminą Miasta Pruszków w sprawie: przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”.
2.    Wyraża się zgodę na przeznaczenie przez Gminę Michałowie w latach 2008 - 2009 środków na współfinansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 w kwocie 3.822.000 zł.
3.    Kwoty przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy i kredytu w wysokości 1.180.000 zł.
 
§ 2.
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Gminą Pruszków.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXI/142/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Michałowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pruszków z przeznaczeniem na realizację budowy wodociągu oraz przebudowy ul. Ireny w Komorowie i Pruszkowie.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.11.2008 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta