Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2008 12:15

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………………………..
 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za udział:
1/ w działaniach ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów oraz zwalczaniu klęski żywiołowej, w wysokości 75% maksymalnej kwoty, określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej za każdą godzinę udziału członków OSP,
2/ w działaniach ratowniczych związanych z zabezpieczeniem popożarowym obiektów, usuwaniem wiatrołomów, wypadków i kolizji komunikacyjnych oraz skutków miejscowych zagrożeń wynikających z działania czynników atmosferycznych, w wysokości 50% maksymalnej kwoty, określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej za każdą godzinę udziału członków OSP,
3/ w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Michałowice, w wysokości 25% maksymalnej kwoty, określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej za każdą godzinę udziału członków OSP.
 
§ 2
1.      Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 wypłacany jest na wniosek złożony do Wójta Gminy Michałowice przez Prezesa jednostki OSP biorącej udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu.
2.      Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 wypłacany jest kwartalnie z budżetu Gminy w kasie Urzędu Gminy w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.11.2008 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta