Urząd Gminy Michałowice
07.11.2008 15:43

Projekt uchwały

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowie w latach 2009 - 2013
   projekt
Uchwała Nr …………….   
 
Rady Gminy Michałowie
z dnia …………………...
 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowie w latach    2009 ÷ 2013
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3 w zw. z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowie uchwala co następuje:
 
§1
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą lokale mieszkalne będące własnością Gminy w budynkach jedno i wielolokalowych wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.
 
§2
W latach objętych niniejszym programem przewiduje się, co najmniej utrzymanie wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy na poziomie obecnym.
 
§3
Z zasobu mieszkaniowego Gminy wydziela się i przeznacza do wynajmowania jako lokale socjalne – lokale wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§4
Potrzeby w zakresie remontów oraz związane z tym niezbędne wydatki w latach 2009÷2013 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§5
Wpływy z czynszów przeznacza się na:
1)            Finansowanie prac remontowych do 50% ich wysokości,
2)            Koszty bieżącej eksploatacji i koszty zarządu nieruchomością wspólną.
 
§6
Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej, poza wpływami z czynszu, będą środki własne budżetu Gminy.
 
§7
Nie przewiduje się sprzedaży lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.
 
§8
1.            Wójt Gminy ustalając stawki czynszu uwzględni czynniki wpływające na wartość użytkową mieszkania, takie jak położenie budynku, jego wyposażenie i stan techniczny, położenie lokalu w budynki i jego wyposażenie w urządzenia techniczne.
2.            Podwyższenie czynszu może nastąpić nie częściej, niż co sześć miesięcy przy zachowaniu dopuszczalnego ustawą jego rocznego wzrostu.
3.            Miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej socjalnego lokalu mieszkalnego ustalona jest w wysokości 40% najwyższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4.            Przy oddawaniu lokali w najem wysokość kaucji określa Wójt Gminy Michałowie.
 
§9
1.            Lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego zarządza Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy.
2.            Nie przewiduje się powierzania zarządu licencjonowanemu zarządcy.
 
§10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowie.
 
§11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 07.11.2008 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta