Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2008 12:37

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2009r
projekt
Uchwała Nr ………………../2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………… 2008r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2009r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1.
Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.” w brzmieniu załącznika do uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

 

Załącznik do uchwały Nr …………./2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………… 2008r.
 
Program współpracy Gminy Michałowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.
 
§1.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)       „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /DZ. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./,
2)       „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,
3)       „gminie” – rozumie się przez to Gminę Michałowice,
4)       „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
5)       „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.
 
§2.
Obszar współpracy
Współpraca z podmiotami dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:
1)      kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2)      kultury fizycznej, sportu i turystyki,
3)      profilaktyki uzależnień,
 
§3.
Formy współpracy
1.      Współpraca, o której mowa w §2 może przybierać następujące formy:
1)            zlecania podmiotom, w ramach realizacji Programów współpracy zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2)            tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
3)            wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.
2.      Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.
 
§4.
Zadania Programu
Ustala się następujące zadania realizowane w ramach programu roku 2009:
1.       Dla Wszystkich obszarów objętych §2:
1)            Organizacja w IV kwartale roku 2008 spotkania z udziałem przedstawicieli Podmiotów działających na terenie w celu zidentyfikowania potrzeb i skoordynowania działań Podmiotów oraz Gminy.
2.       Dla obszaru z §2 pkt 1:
1)            wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,
2)            wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach (koncerty, festyny, przeglądy i warsztaty twórcze).
3.       Dla obszarów z §2 pkt 2:
1)            wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
2)            powierzanie organizacji gminnych dni sportu,
3)            wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
4.       Dla obszaru z §2 pkt 3:
1)            wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień,
2)            wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
3)            powierzanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.
 
§5.
1.      Udział Podmiotów w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę w zakresie zadań określonych w §4 pkt 2 – 4 zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
2.      Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:
1)            powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji, lub
2)            wsparcie realizacji takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji.
3.      Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:
1)            remont budynków,
2)            zadania i zakupy inwestycyjne,
3)            zakupy gruntów,
4)            działalność gospodarczą,
5)            pokrycie kosztów utrzymania biura Podmiotów,
6)            działalność polityczną i finansowanie związków wyznaniowych.
 
§6.
Herb Gminy Michałowice oraz informacja o dotacji, o której mowa w §5 ust. 2 pkt 1 i 2 musi być zamieszczona na plakatach, zaproszeniach i innych materiałach promocyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.
 
§7.
1.      Zlecenie zadań, o których mowa w §4 pkt 2-4 następuje, w trybie konkursu, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zalecania, z zastrzeżeniem §8.
2.      Konkursy ogłasza Wójt Gminy Michałowice.
3.      Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni.
4.      Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych na zadania w budżecie.
 
§8.
Powierzanie realizacji zadania, o którym mowa w §7 każdorazowo powinno być poprzedzone analizą czy realizacja zadania w innym trybie pozwoli na efektywniejszą realizację zadania – zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Data publikacji: 06.11.2008 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta