Urząd Gminy Michałowice
07.11.2008 14:37

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 250/5, 250/7, 250/9, położonych w Sokołowie, gmina Michałowice.
PROJEKT
Uchwała Nr  ........../2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia .........................
 
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 250/5, 250/7, 250/9, położonych w Sokołowie, gmina Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę w postaci nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW nr WA1P/00087053/6, stanowiącej działkę ew. nr 250/5 o powierzchni 1147 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, wydzieloną pod poszerzenie ul. Wacława wraz z naniesieniami i towarzyszącą infrastrukturą.
2.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę w postaci nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW nr WA1P/00087076/3, stanowiącej działkę ew. nr 250/7 o powierzchni 125 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, wydzieloną pod poszerzenie ul. Wacława wraz z naniesieniami i towarzyszącą infrastrukturą.
3.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę w postaci nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW nr WA1P/00087046/4, stanowiącej działkę ew. nr 250/9 o powierzchni 1147 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, wydzieloną pod poszerzenie ul. Wacława wraz z naniesieniami i towarzyszącą infrastrukturą.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 07.11.2008 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta