Urząd Gminy Michałowice
06.11.2008 11:58

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
Uchwała Nr ......./......./2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia ......................................... 2008 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
 
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
W Uchwale Nr XLV/427/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) innych publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
7) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.”
 
2)       po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 1 pkt 6, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.”
 
3)       po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 1 pkt 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.”
 
4)       w § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom i osobom prowadzącym inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, określonym w § 1 pkt 3, 4, 5 i 7 udziela się pod warunkiem, że osoba prowadząca (lub zamierzająca prowadzić) szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, poda Wójtowi Gminy Michałowice informację o planowanej liczbie dzieci (uczniów), nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
2) dotacji udziela się po złożeniu przez osobę prowadzącą przedszkole, szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego wniosku, który powinien zawierać:
a)                  datę i numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola publicznego, szkoły publicznej lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego, udzielonego w trybie art. 58 ust. 3 i art. 59a ustawy o systemie oświaty, a w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego – datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Michałowice na zasadach określonych w art. 82 ust. 2 i art. 89a ustawy o systemie oświaty i dodatkowo w przypadku szkół wskazanych w § 1 pkt 4 – datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
b)                 określenie planowanej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do placówki,
c)                  wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,”
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 06.11.2008 11:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta