Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2008 12:48

Projekt uchwały

w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacyjnych oraz placach zabaw dla dzieci na terenie gminy Michałowice
Projekt
Uchwała Nr______
Rady Gminy Michałowice
z dnia____________
 
w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacyjnych oraz placach zabaw dla dzieci na terenie gminy Michałowice
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 i art. 5 ust. 4  ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10 poz. 55 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na terenie gminy Michałowice:
1)      na przystankach komunikacyjnych, przez które należy rozumieć teren pod wiatami,
2)      na całym obszarze wiejskich placów zabaw dla dzieci.
 
§ 2
Zobowiązuje się Wójta Gminy do oznakowania miejsc objętych zakazem.
 
§ 3
Za naruszenie zakazu wyznacza się karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 06.11.2008 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta