Urząd Gminy Michałowice
06.11.2008 11:42

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XV/91/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie: zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania publicznego
PROJEKT
Uchwała Nr ……./……../2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………… 2008 r.
 
zmieniająca Uchwałę Nr XV/91/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie:zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania publicznego.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XV/91/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania publicznego wprowadza się następujące zmiany: w § 1 dopisuje się pkt 7 w brzmieniu: „Gminą Grodzisk Mazowiecki” i pkt 8 w brzmieniu: „Gminą Pruszków”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.11.2008 11:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta