Urząd Gminy Michałowice
04.12.2008 11:38

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2009
projekt
Uchwala Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia.............................................
 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1-
Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2009 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do Uchwały N
Rady Gminy Michałowice
z dnia
 
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2009
 
I. CELE GMINNEGO PROGRAMU.
1.     Cele globalne:
1)         zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice,
2)         zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów uzależnień.
 
2.     Cele jednostkowe:
1)         zmniejszenie indywidualnych zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z używania środków psychoaktywnych,
2)         zmniejszenie śmiertelności i ryzyka zachorowań,
3)         zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
 
II. GŁÓWNE STRATEGIE PROGRAMU.
1.        Wprowadzenie wymogów kompetencyjnych wobec osób i podmiotów realizujących zadania gminnego programu.
2.        Tworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania aktualnie działających placówek terapeutycznych i oświatowo-wychowawczych.
3.        Budowanie profesjonalnej infrastruktury do realizacji programów wdrażanych w sferze przeciwdziałania zjawiska narkomanii.
4.        Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
5.        Współpraca merytoryczna z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
6.        Współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
7.        Współpraca z Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie.
8.        Monitorowanie problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice.
 
III. ZASADY FINANSOWANIA.
Finansowanie programu przeciwdziałania narkomanii będzie realizowane w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii (środki finansowe z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
 
IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA£ANIA NARKOMANII
NA ROK 2009
1.   Gmina Michałowice będzie prowadzić działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii realizując następujące zadania:
1) priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok będzie działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży realizowana poprzez:
a) programy edukacyjne w szkołach odpowiednio dostosowane do wieku dzieci i młodzieży,
b)    upowszechnianie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych - informator, ulotki,
c)    inicjowanie oddziaływań profilaktycznych podczas wypoczynku letniego i innych form organizowania czasu wolnego dzieci,
d)    stałe poszerzanie oferty programowej w placówkach oświatowo- wychowawczych o treści profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia,
e)    kształtowanie wobec dzieci i młodzieży zdrowych nawyków spędzania wolnego czasu,
fj prowadzenie szybkiej diagnozy i właściwej terapii dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze,
g)   zapewnienie szczególnej opieki dzieciom i młodzieży w wieku do lat 18 z grup tzw.
ryzyka,
h) diagnozowanie środowisk dziecięcych i młodzieżowych ze względu na kontakty z
substancjami uzależniającymi,
i)    tworzenie warunków do szeroko rozumianej współpracy pomiędzy placówkami
oświatowymi a rodzicami dzieci i młodzieży uczęszczających do tych placówek, w
celu podejmowania wspólnych oddziaływań wychowawczych,
j) współpraca z samorządami szkół oraz organizacjami młodzieżowymi na rzecz
tworzenia zespołów liderów młodzieżowych, k) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 1) wprowadzanie lokalnych programów profilaktycznych dla nauczycieli, dzieci i
rodziców,
m)organizowanie konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień, 2)   organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych o tematyce uzależnień.
2.        W rozwiązywaniu problemów uzależnień Gmina będzie współpracowała z Kościołem, Policją Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień .

3.      Realizatorem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 jest Urząd Gminy Michałowice. Osoba koordynującą zadania programu jest Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywaniaroblemów alkoholowych.

 

Preliminarz i harmonogram wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
 
Lp Działania Termin Koszty
    realizacji realizacji
1. Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i Cały rok 19.000 zł
  młodzieży, nauczycieli i rodziców w szkołach i środowisku    
  lokalnym    
2. Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dla szkół, Cały rok 1.000 zł
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem: plan na przeciwdziałanie narkomanii na 2009r. wynosi:        20.000 zł
Data publikacji: 04.12.2008 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta