Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2008 10:43

Projekt uchwały

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Projekt
 
UCHWAŁA Nr ……….
Rady Gminy Michałowice
z dnia………………r.
 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1)         budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) Gminy Michałowice, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2)         budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,
3)         budynki i grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie zadań publicznych – ochrony przeciwpożarowej,
4)         budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice wykorzystywane na potrzeby wykonywania zadań publicznych – zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków,
5)         grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi,
6)         grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy.
2.       Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XV/86/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.
Data publikacji: 04.12.2008 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta