Urząd Gminy Michałowice
04.12.2008 11:53

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2009 r
Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia................................... r.
 
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2009 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1-
Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2009 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.
 

 

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia                                      r.
 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MICHAŁOWICE NA 2009 r.
 
I. Cel Gminnego Programu
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:
1)         zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych,
2)         zmniejszenie rozmiarów istniejących patologii i uzależnień,
3)         zmniejszenie zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z picia alkoholu,
4)         zwiększenie stabilności środowiska rodzinnego,
 
II. Zadania Gminnego Programu
Gmina Michałowice w roku 2009 będzie prowadziła działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizując następujące zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:
 
§1-
1.    Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin. Zadania te będą realizowane poprzez:
1)      prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin
w Nowej Wsi spełniającego funkcję pomocniczą wobec profesjonalnych placówek
odwykowych, do którego zadań należy:
a)    dostarczenie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii,
b)   motywowanie i kierowanie do leczenia,
c)    udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz ich rodzinom.
 
2)         Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3)         finansowanie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzonych w godzinach popołudniowo- wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy,
4)         finansowanie zajęć terapeutycznych dla absolwentów podstawowego programu terapii realizowanych w ramach rocznego programu opieki poszpitalnej.
 
2.       W realizacji zadań zwiększenia pomocy terapeutycznej Gmina współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie.
3.       W celu zwiększenia możliwości korzystania z pomocy Komisji należy propagować działania informacyjne w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice i na stronie internetowej.
 
§2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania będą realizowane z zakresu procedury Niebieskiej Karty dla różnych grup zawodowych poprzez:
1)         finansowanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie,
2)         korzystanie z pomocy świadczonej ofiarom przemocy przez ośrodki wsparcia w Piastowie,
3)        finansowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu prowadzenia procedur Niebieskiej Karty,
4)        udzielanie porad ofiarom przemocy w rodzinie przez członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas dyżurów w punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,
5)        finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą domową oraz z grup ryzyka,
6)        dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,
7)        współpraca ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Kościołami (zorganizowanie spotkania z proboszczami w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym).
 
§3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia na terenie Gminy Michałowice, a w szczególności:
1)        dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkoły gminne lub inne podmioty rekomendowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2)        realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli,
3)        organizowanie na terenie szkół działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, np. konkursów plastycznych i ąuizów edukacyjnych itp.,
4)        dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
5)        dofinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży za udział w Gminnej Olimpiadzie Sportu,
6)        finansowanie specjalistycznych szkoleń dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
7)        zakupy i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień i przemocy domowej.
 
§4.
Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§5.
1.   Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie gminy Michałowice będą realizowane poprzez:
1)        przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
2)        wprowadzenie w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych obowiązku sprzedaży ich bezalkoholowych odpowiedników,
3)        przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi,
4)        zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży alkoholu, następujących informacji:
a)   o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,
b)   o zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw,
c)   o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
d)   ponadto w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.
Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Przestrzeganie powyższych zasad realizowane jest poprzez przeprowadzanie kontroli. Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami należy przedstawi organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w czterech egzemplarzach dla:
1)        przedsiębiorcy,
2)        Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3)        Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice,
4)     Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych można przeprowadza tylko na podstawie
imiennego upoważnienia dla Członka Komisji wydanego przez Wójta Gminy zgodnie z planem
kontroli na 2009 r.
 
§6.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności poprzez:
1)         współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Michałowicach, szkołami, Kościołami, jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień,
2)         udostępnienie lokalu siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla grup samopomocowych działających w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
 
III. Postanowienia końcowe
§7.
Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na podstawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji i akceptacji Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych według następujących zasad wynagradzania:
a)    za godzinę dyżuru w punkcie konsultacyjnym - 40 zł.,
b)   za posiedzenie Komisji - 100 zł.,
c)    za dyżur członka Komisji - 40 zł.,
d) za udział w kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych - 40 zł.
2)        przez udział w pracach o których mowa w pkt 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach,
3)        wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącym etatowymi pracownikami Urzędu Gminy Michałowice,
4)        środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w pkt. 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy Michałowice.
 
§8.
Środki finansowe określone w budżecie w rozdziale 85154 ulegają zmianie, w przypadku zmiany dochodów Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane będą na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Priorytetem są zajęcia profilaktyczne i sportowe.
 
§9.
Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie administracyjnym jest Urząd Gminy Michałowice. Koordynacją merytoryczną i finansową Gminnego programu powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
 
Dział 851 rozdział 85154
Preliminarz i harmonogram wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

 

Lp Działania Termin realizacji Koszty realizacji
1.
Dofinansowanie działań edukacyjno - terapeutycznych prowadzonych przez:
a)       Poradnię . Leczenia   Uzależnień . w   Pruszkowie,   ul.
Kraszewskiego (stawka 55 zł.)
b)   Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w Pruszkowie,
ul. Partyzantów(stawka 40 zł.)
Cały rok
III i IV
kwartał
22.320 zł
7.920 zł 14.400zł.
2.
Działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w tym:
a)   wypłata dla członków GKdsPiRPA
b)   wynagrodzenia biegłego sądowego
c)   sprzątanie pomieszczeń
Cały rok
45.000 zł.
14.000. zł. 5.000 zł. 1440 zł
 
Wypłaty dla członków Komisji za:
a)   udział w posiedzeniach - 2 razy w miesiącu
b)   dyżur w sprawie przyjmowania wniosków na leczenie
odwykowe - raz w miesiącu
c)   działania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu
  24.560 zł
3. Dofinansowanie do wypoczynku promującego zdrowy styl życia i zajęć sportowych V11/VIII 20.000. zł
4.
Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży a także zajęć socjoterapeutycznych, sportowych, oraz szkoleń na terenie gminy Michałowice w tym:
a)   zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze i
programy profilaktyczne w szkołach i środowisku lokalnym
b)   zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Organizacja
wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia, (dotacje dla organizacji pozarządowych)
c)   szkolenia dla członków Komisji
Cały rok
43.680 zł
26.680 zł. 12.000 zł
5.000 zł
5. Organizowanie konkursów z zakresu profilaktyki Cały rok 2.500 zł.
6. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych m.in. papieru, tonera, niszczarki itp. dla potrzeb realizatorów Gminnego Programu i prenumerata Świata Problemów   5000 zł.
7. Pokrycie kosztów bieżących (energia, gaz, nieczystości, zakup materiałów   biurowych,    opłaty   telefoniczne,    pocztowe, sprzątanie pomieszczeń Świetlicy)   10.500 zł.
Razem: plan na profilaktykę na 2009 r. w dziale 851 rozdział 85154 wynosi: 149.000 zł.
Data publikacji: 04.12.2008 11:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta