Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2008 12:22

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy
Uchwała Nr / /2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia...................... 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
1.    Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice umowy na okres przekraczający rok budżetowy związanej z konserwacją sieci wodociągowej i SUW.
2.    Zaangażowanie środków na cel określony w ust.l ustala się następująco:
1)       W roku 2009 do kwoty: 468 480 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych),
2)       W roku 2010 do kwoty: 486 751 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych)
3)       W roku 2011 do kwoty: 486 282 zł.(słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote).
3.     Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy
Michałowice i zabezpieczone będą w budżecie gminy.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 04.12.2008 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta