Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2008 08:58

Projekt uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. na terenie Gminy Michałowice
     Projekt
UCHWAŁA Nr …………
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………..2008 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. na terenie Gminy Michałowice.
 
Na podstawie art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. obowiązujących na terenie gminy:
1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:                                   
a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie             ………..
b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                   ………..
c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                       ………..
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
       3,5 ton do poniżej 12 ton                                      ………..
4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)                                                  …………
6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wysokość stawek określa się w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a)      mniejszej niż 30 miejsc                               ………...
b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc               …………
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.
 

 

                                                             Załącznik nr 1
                                                                                    do Uchwały nr …………….
                                                                                Rady Gminy Michałowice
                                                                             z dnia …...……… 2008r.
                                                                                     
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt   2 uchwały
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
 
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
 
 
 
 
Dwie osie
 
 
 
12
13
1.460
1.766
13
14
1.520
1.818
14
15
1.562
1.868
15
 
1.624
1.890
Trzy osie
 
 
 
12
17
1.654
2.032
17
19
1.704
2.082
19
21
1.766
2.134
21
23
1.818
2.186
23
25
1.868
2.246
25
 
1.920
2.298
Cztery osie i więcej
 
 
12
25
2.032
2.400
25
27
2.082
2.450
      27
29
2.134
2.522
      29
31
2.196
2.690
      31
 
2.298
2.690

 
Załącznik nr  2
                                                                         do Uchwały Nr ………….
                                                                         Rady Gminy Michałowice
                                                                  z dnia  …………. 2008 r
 
 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
 
 
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
 
 
 
Dwie osie
 
 
 
12
18
1.356
1.490
18
25
1.460
1.592
25
31
1.592
1.858
31
 
1.910
2.072
Trzy osie
 
 
 
12
40
1.980
2.080
40
 
2.082
2.502
Cztery osie i więcej
12
40
1.980
2.080
40
 
2.186
2.690

 


 

        Załącznik nr 3
                                                                                do Uchwały Nr …………....
                                                                                Rady Gminy Michałowice
                                                                                       z dnia ……………. 2008 r
 
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt 6 uchwały
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
 
 
 
Jedna oś
 
12
18
382
462
18
25
484
564
25
 
596
728
Dwie osie
   
 
12
28
504
564
28
33
710
974
33
38
1.006
1.640
38
 
1.312
1.936
Trzy osie i więcej
 
 
 
12
38
862
1.640
38
 
1.108
2.080
Data publikacji: 04.12.2008 08:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta