Urząd Gminy Michałowice
04.12.2008 12:06

Projekt uchwały

zmieniająca uchwalę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008
Projekt
Uchwala Nr ...................... /08
Rady Gminy Michałowice
z dnia ....................... 2008 r.
 
zmieniająca uchwalę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.
 
Na podstawie art. 21 ust.l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust.l i 2 pkt. 3 w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1.
W uchwale Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 -2008 z późniejszymi zmianami, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

 

Załącznik -projekt
do Uchwały Rady Gminy
Nr.........................................
z .................................  2008
 
Potrzeby w zakresie remontów i wydatków w latach 2004 - 2008 w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice
 
l.p. Lokalizacja Budynku Nakłady finansowe w rozbiciu na lata: w tys. zł.
2004r.
2005r.
2006r
2007r.
2008r.
1.
Komorów
ul. Mazurska 67
-
35,0
0,5
5,0
13,0
2.
Komorów
Al. M.Dabrowskiej 42
   
9,5
65,0
3.
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej
12/20
-
-
-
20,0
-
4.
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej
12/20 (lokal w szkole)
-
-
5,0
-
-
5.
Komorów
ul. Kasztanowa 8/4
ul. Kasztanowa 10/3
12,0
-
-
-
10,0
6.
Michałowice
ul. Szkolna 15 (lokale
w budynku szkoły)
-
-
4,0
 
-
7.
Nowa Wieś
ul. Główna 96 (lokale
w budynku szkoły)
-
-
18,0
-
-
8.
Pęcice
ul. Zaułek 7 (lokal przy Domu Wiejskim)
30,0
-
-
-
60,0
9.
Pęcice
ul. Zaułek 7A
     
10,0
 
10. Opacz Kol. ul. Ryżowa 90  
50,0
 
25,0
65,0
  Ogółem:
42
85,0
37,0
60,0
213,0
Data publikacji: 04.12.2008 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta