Urząd Gminy Michałowice
06.05.2008 14:55

Uchwała Nr XIX/116/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008r

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 2 pkt. 2 i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok stanowiącego załącznik do uchwały udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 06.05.2008 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 36
Autor: Dariusz Ruta