Urząd Gminy Michałowice
06.05.2008 15:01

Uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1.
Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, gminnych instytucji kultury, kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Michałowice opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy
1)        w terminie do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych obejmujące dochody, przychody, wydatki i rozchody w układzie klasyfikacji budżetowej,
2)        w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy informacje o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września z wyszczególnieniem zmian w stosunku do poprzedniej informacji.
 
§2.
Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 opracowywane są na  podstawie:
1)        przewidywanych stawek podatków i opłat lokalnych,
2)        planowanej subwencji ogólnej i dotacji celowych oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.
3)        prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,
4)        przewidywanego zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
5)        przewidywanego wynagrodzenia.
 
§3.
1.       Radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy mogą składać Skarbnikowi Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2.       Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mogą składać Skarbnikowi Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.       Osoby fizyczne i osoby prawne mogą składać Skarbnikowi Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
4.       Wnioski złożone po upływie terminów określonych w ust. 1, 2 i 3 nie będą rozpatrywane przy tworzeniu uchwały budżetowej. Wyjątkowo dopuszcza się możliwość rozpatrzenia wniosków złożonych po terminach określonych w ust. 1, 2 i 3  z uwagi na ważny interes społeczny.
 
§4.
Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
§5.
1.       Wójt Gminy opracowuje, na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika Gminy, projekt uchwały budżetowej.
2.       Projekt uchwały budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.       Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie odczytywana jest na sesji Rady Gminy w punkcie porządku obrad dotyczącym uchwalenia budżetu.
 
§6.
1.       Przewodniczący Rady Gminy przesyła radnym w terminie 7 dni od daty otrzymania projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi.
2.       Komisje Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały przez radnychodbywają posiedzenia, i przekazują na piśmie swoje opinie i wnioski sformułowane przez przewodniczących Komisji Przewodniczącemu Rady Gminy w celu przekazania Wójtowi Gminy. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, komisje zobowiązane są do wskazania źródeł jego finansowania wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian.
 
§7.
Nie uwzględnienie wniosków Komisji spełniających wymagania przewidziane w § 6 ust. 2, wymaga uzasadnienia Wójta Gminy.
 
§8.
Uchwała budżetowa zawiera elementy określone w art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 
§9.
Do projektu uchwały budżetowej Wójt dołącza:
1)        objaśnienia,
2)        informację o stanie mienia komunalnego,
3)        informację o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy,
4)        prognozę łącznej kwoty długu gminy.
 
§10.
Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:
1)       szczegółowe omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia,
2)      uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, a w tym:
a)   wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
b)   wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
c)    wydatków na cele inwestycyjne,
d)   dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy,
e)    dotacje dla innych podmiotów,
f)   środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw i osiedli,
3)       omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kapitałowych (pożyczek),
4)       informację o źródłach przychodów oraz rodzajach rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej, a także ich środków obrotowych,
5)       omówienie zadań inwestycyjnych.
 
§11.
Informacje o stanie mienia komunalnego obejmują dane odnoszące się do:
1)        przysługujących gminie praw własności,
2)       innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.
3)        zmian w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4)        dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5)        innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
 
§ 12.
Informacje o stanie zobowiązań wierzytelności finansowych gminy zawierają dane dotyczące:
1)        ogólnej kwoty zobowiązań finansowych z podziałem na poszczególne tytuły wraz z podaniem terminów płatności, ewentualnych przyczyn i skutków finansowych nieuregulowania w terminie,
2)        ogólnej kwoty wierzytelności, z wyszczególnieniem tytułów, terminów płatności, przyczyn nieściągalności, podjętych działań zmierzających do ich wyegzekwowania.
 
§13.
Traci moc uchwała Nr XXVIII/173/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 czerwca 2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
§14.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§15.
Uchwała wymaga rozplakatowania na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Michałowice.
 
§16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.05.2008 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta