Urząd Gminy Michałowice
06.05.2008 15:15

Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 813/1 o pow. 32 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, będącej własnością Gminy Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 6321, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały punktami 1-2-3-4.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.05.2008 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta