Urząd Gminy Michałowice
06.05.2008 15:21

Uchwała Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres ponad 3 lata części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1, w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§1
Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres nieoznaczony dłuższy niż trzy lata, części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 57, o powierzchni 3600 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Reguły, oznaczoną na załączonej mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały punktami 1-2-3-4-1 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.05.2008 15:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta