Urząd Gminy Michałowice
06.05.2008 15:04

Uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 193/9, położonej w obrębie wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice nadać nazwę „Starego Dębu”. Przebieg „ul. Starego Dębu” określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 126/5, położonej w obrębie wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice nadać nazwę „Nad Zalewem”. Przebieg „ul. Nad Zalewem” przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 06.05.2008 15:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta