Urząd Gminy Michałowice
06.05.2008 15:07

Uchwała Nr XIX/123/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie zasad realizacji programu “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz.2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się zasady realizacji programu “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§ 3
Traci moc Uchwała  Nr XXXII/284/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 lipca 2005r. w sprawie zasad realizacji programu ,,Budowa  sieci wodociągowej w Gminie Michałowice”.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Załącznik
do uchwały Rady Gminy
Nr XIX/123/2008
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
 
Gmina Michałowice realizuje program: “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem inwestycyjnym stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej obowiązującej w danym roku budżetowym,  na następujących zasadach:
1.      Gmina Michałowice prowadzi inwestycję polegającą na budowie ulicznej sieci wodociągowej zapewniając finansowanie w pełnej wysokości kosztów inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy w zakresie budowy sieci wodociągowej na zasadach określonych w pkt. 2, 3, 4, 5 ,6 i 7.
2.      Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania:
1)      kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę ulicznej sieci wodociągowej,
2)      kosztów budowy sieci wodociągowej w ulicy
3)      kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji,
4)      kosztów  rozbiórki i odtworzenia nawierzchni trwałych.
3.      Prowadzenie inwestycji, o których mowa w uchwale, uzależnione jest od:
1)      warunków technicznych wynikających z programu wodociągowania,
2)      projektu technicznego i dotychczasowego stanu realizacji budowy sieci wodociągowej
4.      Mieszkaniec pokryje koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty budowy przyłącza wraz z studzienką wodomierzową , koszty obsługi geodezyjnej - w zakresie elementów przyłącza. W tym celu Mieszkaniec zawrze z Gminą umowę przyłączeniową.
5.      Rozpoczęcia robót budowlanych może nastąpić po zadeklarowaniu chęci przyłączenia się do sieci wodociągowej  przez mieszkańców w ilości min. 70% działek zabudowanych i niezabudowanych  danej ulicy.
6.      W przypadku podłączania się do istniejącej sieci wodociągowej należy podpisać umowę o przyłączeniu, w której określone zostaną koszty studni wodomierzowej, dokumentacji projektowej, obsługi geodezyjnej. O kolejności realizacji przyłączenia  będzie decydowała data zgłoszenia, uwarunkowania techniczne oraz środki finansowe przeznaczone na tego typu inwestycję w   roku budżetowym.
Istnieje możliwość realizacji przyłączenia na własny koszt po wcześniejszym zawarciu z Gminą  umowy o przyłączeniu, określającej warunki techniczne oraz zasady przeniesienia własności urządzeń na Gminę Michałowice.
7.      Decyzję o rozpoczęciu inwestycji, o której mowa w uchwale, podejmuje Wójt Gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.
Data publikacji: 06.05.2008 15:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta