Urząd Gminy Michałowice
06.05.2008 15:10

Uchwała Nr XIX/124/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie zasad realizacji programu: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się zasady realizacji programu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXXII/283/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 lipca 2005 r. w sprawie zasad realizacji programu ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik
do uchwały Rady Gminy
Nr  XIX/124/2008
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
 
Gmina Michałowice realizuje program “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem inwestycyjnym na następujących zasadach:
1.      Gmina Michałowice prowadzi inwestycję polegającą na budowie ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej zapewniając finansowanie w pełnej wysokości  kosztów inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej  na zasadach określonych w pkt. 2, 3,4,5, 6 ,7 i 8 .
2.      Finansowanie określone w ust. 1 obejmuje budowę przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki:
1)      grawitacyjne kolektory uliczne (w tym odbudowa nawierzchni ulic), urządzenia towarzyszące oraz odcinek sieci od kanału ulicznego do pierwszej studzienki licząc od strony budynku (usytuowanej na terenie działki do 2,00 m od granicy z drogą), a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości, 
2)      ciśnieniowe rurociągi uliczne wraz z odcinkiem sieci do studzienki pompowej (usytuowanej na terenie działki do 2 m od granicy z drogą), pompą ciśnieniową i instalacją zasilania elektrycznego opomiarowanej licznikiem właściciela posesji.
3.      Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę sieci. Opracowanie dokumentacji dla przyłączy będzie realizowane przez gminę w przypadku ich budowy w jednym procesie inwestycyjnym wraz z kolektorem ulicznym,
4.      Mieszkaniec pokryje   koszty opracowania dokumentacji projektowej , koszty budowy przyłącza wraz ze  studzienką rewizyjną, koszty obsługi geodezyjnej - w zakresie elementów przyłącza. W tym celu Mieszkaniec zawrze z Gminą umowę przyłączeniową.
5.      Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po zadeklarowaniu chęci przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców w ilości 70 % działek zabudowanych i niezabudowanych danej ulicy.
6.      Decyzję o rozpoczęciu inwestycji, o której mowa w uchwale, podejmuje Wójt Gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.
7.      W przypadku podłączania się do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy podpisać umowę o przyłączeniu, w której określone zostaną koszty studni rewizyjnej, dokumentacji projektowej, obsługi geodezyjnejO kolejności realizacji przyłączenia będzie decydowała data zgłoszenia, uwarunkowania techniczne oraz środki finansowe przeznaczone na tego typu inwestycję w   roku budżetowym.
Istnieje możliwość realizacji przyłączenia na własny koszt po wcześniejszym zawarciu z Gminą odrębnej umowy o przyłączeniu, określającej warunki techniczne oraz zasady przeniesienia własności urządzeń na Gminę Michałowice.
8.      Decyzję o rozpoczęciu inwestycji, o której mowa w uchwale, podejmuje Wójt Gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.
Data publikacji: 06.05.2008 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta