Urząd Gminy Michałowice
03.04.2008 12:14

Uchwała Nr XVIII/108/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.
 
§ 2.
1.      Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły.
2.      Granice zmiany planu, o której mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Analizy
dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych
 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XVIII/108/2008 z 31 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły”
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r.
dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część)
położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły
 
W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:
 
I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:
Analizowany obszar położony jest w Gminie Michałowice i obejmuje działki nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) w obrębie geodezyjnym wieś Reguły. Granice obszaru wyznaczają północne granice działek nr ew. 565/22, 565/23, 593 i 594, wschodnia granica działki nr ew. 595, północna granica działki nr ew. 614 oraz zachodnia granica działki nr ew. 565/12 stanowiąca jednocześnie granicę administracyjną Gminy Michałowice.
 
II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:
Analizowany obszar położony jest na skłonie terenu po północnej stronie rzeki Raszynka. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa. Od strony zachodniej teren graniczy z miastem Pruszków, od południa z rzeką Raszynką, a od wschodu, poprzez działkę nr ew. 613 z terenami dawnego gospodarstwa rolnego IUNG Reguły, pozostającymi we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Obecnie teren obszaru zmiany planu stanowi w większości nieużytki. Północna część analizowanego terenu znajduje się w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/14. Południowa część położona jest w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
 
III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:
Obecnie na terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmujący obszar „Reguły” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2 czerwca 2002r. nr 143 pod pozycją 3161. Plan ten zaczął obowiązywać od 17 czerwca 2002r.
Dla analizowanego obszaru obowiązują następujące ustalenia:
symbol terenu - 1ZZ
dla terenów ZZ plan ustala przeznaczenie podstawowe - tereny otwarte łąk, zadrzewień doliny Raszynki częściowo w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i częściowo w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/14. W terenach tych plan dopuszcza lokowanie pola golfowego i innych obiektów niekubaturowych związanych z szeroko pojęta rekreacją i sportem. W terenie tym ustala się m.in. odtworzenie seminaturalnego, tradycyjnego krajobrazu doliny rzeki oraz zachowanie cieków wodnych jako otwartych.
Do 17 czerwca 2002r. na omawianym terenie obowiązywał miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r. Na omawianym obszarze obowiązywały następujące ustalenia planu:
symbol terenu – A-36-MN
przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej częściowo w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/14
minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę – 500m2
ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania działki - Dopuszcza się lokalizowanie zakładów drobnej wytwórczości, usług i rzemiosła pod warunkiem, że nie zostaną naruszone interesy osób trzecich, a w szczególności: zachowana zostanie możliwość zabudowy budynkami mieszkalnymi działek nie zabudowanych, spełnione będą wymogi obowiązujących przepisów dotyczące odległości między budynkami oraz nie będą wymagały tworzenia stref ochronnych. Działki, na których lokalizuje się oprócz budynków mieszkalnych zakłady rzemieślnicze mogą być powiększone stosownie do potrzeb.
ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska –brak ustaleń
ustalenia w zakresie ochrony konserwatorskiej, komunikacji oraz inżynierii i uzbrojenia - brak ustaleń.
 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ
Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). W związku z możliwymi wnioskami o odszkodowanie za utratę wartości działek budowlanych znajdujących się na tym terenie postanowiono doprowadzić do – przynajmniej częściowej - zgodności obowiązujących ustaleń planu z przeznaczeniem obowiązującym do 17 czerwca 2002r.
Zmiana polegać będzie na fragmentarycznym przeznaczeniu omawianego obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wzdłuż istniejącej i projektowanej drogi oznaczonej w planie jako 22KUD) oraz pozostawieniu przeznaczenia pozostałego obszaru bez zmian (1ZZ).
 
V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje są zgodne z polityką przestrzenną Gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIV/63/99 z dnia 9 lipca 1999r.
W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru we wsi Reguły, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren ten jest określony w Studium częściowo jako obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej, a częściowo jako obszary o wiodącej funkcji rekreacyjnej.  
W Studium (Pkt IV.4.1 3. ppkt. 3) wskazano następujące obszary o wiodących - preferowanych funkcjach rozwoju
-          obszary usługowo produkcyjne,
-          obszary koncentracji usług (w tym tereny urządzonej zieleni ),
-          obszary mieszkaniowe,
-          obszary funkcji ekologicznych (w tym o wiodącej funkcji rekreacyjnej,
-          rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
-          obszary do przekształceń lub zachowania dotychczasowych funkcji,
-          obszar Centrum Gminy ,
-          korytarze komunikacji,
-          korytarze infrastruktury technicznej,
-          inne.
Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje generalnie preferowane funkcje, których rozmieszczenie zostanie sprecyzowane w planach miejscowych.
Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:
-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,
-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju),
-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,
-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną (kanalizacja ) i siecią dróg,
-          uwzględnienie istniejących i możliwych do rozwoju powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,
-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne).
Obszar wyznaczony do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice pod zainwestowanie położony jest na gruntach zabudowanych lub rolnych i łąkowych klasy RIVa i ŁIV, dla których uzyskano zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r.
 
VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU
Odnośnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obszar zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I niniejszej Analizy.
Zakres merytoryczny opracowania:
-          Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.
-          Do planu zagospodarowania zostanie sporządzone opracowanie ekofizjograficzne.
-          Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Materiały geodezyjne:
Przystąpienie do zmiany planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego zmiana planu. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Data publikacji: 03.04.2008 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Dariusz Ruta