Urząd Gminy Michałowice
03.04.2008 12:20

Uchwała Nr XVIII/109/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.
 
§ 2.
1.      Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia.
2.      Granice zmiany planu, o której mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Analizy
dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych
 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XVIII/109/2008 z 31 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
obejmującego część obszaru Opacz Kolonia  
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r.
 
 
W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:
 
I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:
Analizowany obszar położony jest w Gminie Michałowice i obejmuje działki, które w momencie uchwalania planu w 2001r. posiadały nr ew. 595/1, 593/1 i 599/5 w obrębie geodezyjnym wieś Opacz Kolonia. Granice obszaru wyznaczają zewnętrzne granice wymienionych powyżej działek. Wschodnie i południowe granice tego obszaru stanowią jednocześnie granicę administracyjną Gminy Michałowice. W chwili obecnej na terenie objętym opracowaniem, po podziale wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, istnieją działki o numerach ewidencyjnych 595/16, 595/17, 595/18, 595/19, 595/20, 593/15, 593/16, 593/17, 593/18, 593/19, 599/24, 599/25, 774, 775, 776, 777, 792 i 793.   
 
II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:
Analizowany obszar położony jest w północno-wschodniej części Gminy Michałowice, przy granicy z Dzielnicą Warszawa-Włochy. Wzdłuż wschodniej granicy terenu przebiega ulica Rebusowa. W sąsiedztwie występuje zabudowa biurowo-magazynowa, inna usługowo-przemysłowa oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Z pozostałych stron obszar graniczy z prywatnymi nieruchomościami. Obecnie na terenie zmiany planu znajdują się w większości nieużytki. Południowa część analizowanego terenu znajduje się w obszarze konserwatorskiej strefy obserwacji archeologicznej.
 
III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:
Cały obszar objęty jest zmienianym planem. Obecnie obowiązuje tu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmujący część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 24 grudnia 2001r. nr 281 pod pozycją 7894. Plan ten zaczął obowiązywać od 8 stycznia 2002r.
Dla analizowanego obszaru obowiązują obecnie wszystkie ustalenia planu, w tym również warunek określony dla terenów oznaczonych symbolami 1U i 2U i dotyczący minimalnej powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę usługową w wysokości 4ha.
Po wydzieleniu działek pod projektowana drogę ekspresową w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A-2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) powstała sytuacja, w której działki przeznaczone w planie pod zabudowę usługowa nie mogą być zgodnie z tym planem zabudowane, ponieważ nie spełniają warunku minimalnej powierzchni określonej w tym samym planie.
Obowiązujące ustalenia dotyczące projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy oraz dróg zbiorczych KUZ są nieaktualne i zdecydowanie różnią się od warunków określonych w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1180/06 z 11 sierpnia 2006r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ
Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z zaistnieniem opisanych powyżej niezgodności ustaleń obowiązującego planu z decyzją Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A-2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz sprzecznością zapisów dotyczących minimalnej powierzchni działki budowlanej z zapisami umożliwiającymi budowę na tym obszarze.
Postanowiono zatem doprowadzić do zgodności obowiązujących ustaleń planu z postanowieniami decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz zmienić nieprawidłowe zapisy planu dotyczące minimalnej powierzchni działek inwestycyjnych.
 
V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane działania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIV/63/99 z dnia 9 lipca 1999r.
W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru we wsi Opacz Kolonia, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren ten jest określony w Studium częściowo jakoobszary o wiodącej funkcji usługowo-produkcyjnej, a częściowo jako obszary do przekształceń lub zachowania dotychczasowych funkcji.  
W Studium (Pkt IV.4.1 3. ppkt. 3) wskazano następujące obszary o wiodących - preferowanych funkcjach rozwoju
-          obszary usługowo produkcyjne,
-          obszary koncentracji usług (w tym tereny urządzonej zieleni ),
-          obszary mieszkaniowe,
-          obszary funkcji ekologicznych (w tym o wiodącej funkcji rekreacyjnej,
-          rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
-          obszary do przekształceń lub zachowania dotychczasowych funkcji,
-          obszar Centrum Gminy ,
-          korytarze komunikacji,
-          korytarze infrastruktury technicznej,
-          inne.
Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje generalnie preferowane funkcje, których rozmieszczenie zostanie sprecyzowane w planach miejscowych.
Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:
-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,
-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju),
-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,
-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną(kanalizacja ) i siecią dróg,
-          uwzględnienie istniejących i możliwych do rozwoju powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,
-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne).
Obszar wyznaczony do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice pod zainwestowanie położony jest na gruntach zabudowanych, pastwiskach lub gruntach rolnych i łąkowych klas IV-tych lub niższych, dla których uzyskano zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r.
 
VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU
Odnośnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obszar zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I niniejszej Analizy.
Zakres merytoryczny opracowania:
-          Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.
-          Do planu zagospodarowania zostanie sporządzone opracowanie ekofizjograficzne.
-          Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Materiały geodezyjne:
Przystąpienie do zmiany planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego zmiana planu. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Data publikacji: 03.04.2008 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 18
Autor: Dariusz Ruta