Urząd Gminy Michałowice
03.04.2008 14:13

Uchwała Nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uznaje za bezzasadną skargę na działanie Wójta Gminy Michałowice – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącemu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do uchwały Nr XVIII/115/2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 marca 2008 r.
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 9 stycznia 2008 roku Radzie Gminy Michałowice została przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze skarga Pana Janusza Komorowskiego na Uchwałę Nr 3/2007 z dnia 23.10.2007 roku Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Komorów.
 
Po zapoznaniu się z pismami załączonymi do pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego ustalono następujące fakty.
W dniu 23 października 2007 roku odbyło się ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów (Komorów, Granica) zwołane przez Przewodniczącego Zarządu oraz Zarząd Osiedla Komorów. W trakcie zebrania została podjęta uchwała Nr 3/2007 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Komorów w sprawie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Michałowice.
W dniu 9 listopada 2007r. wpłynęło do Wójta Gminy Michałowice pismo-protest od Pana Janusza Komorowskiego, w którym domagał się uchylenia uchwały Nr 3/2007 z dnia 23.10.2007 r. podjętej przez Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Komorów.
Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował pana Janusza Komorowskiego o braku podstaw prawnych do uchylenia Uchwały Nr 3/2007 podjętej przez ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów, stwierdzając iż uchwała została podjęta zgodnie z prawem i statutem osiedla Komorów.
Pan Janusz Komorowski pismem z dnia 21 listopada 2007r. za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice wniósł skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w której zarzucił Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców Osiedla Komorów podjęcie nieważnej uchwały Nr 3/2007, zawierającej postulaty do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice, sporządzonego przez Zespół pod kierownictwem dr arch. Domaradzkiego.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zgodnie z kompetencjami przesłało skargę do Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice, który z jego treścią zapoznał Radę Gminy podczas XVII sesji w dniu 31 stycznia 2008 roku.
Rada Gminy Michałowice podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia Przez Komisję Rewizyjną.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działając w imieniu Rady, po zapoznaniu się ze zgromadzoną w tej sprawie dokumentacją stwierdziła brak podstaw prawnych do uchylenia uchwały Nr 3/2007 podjętej przez ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów. Stwierdziła iż Wójt Gminy postąpił zgodnie z obowiązującym prawem i nie naruszył przepisów art.65§1 Kpa. Komisja Rewizyjna uznała skargę Pana Janusza Komorowskiego z dnia 21 listopada 2007 roku jako bezzasadną.
Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Gminy Michałowice uznaje skargę Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną.
Data publikacji: 03.04.2008 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 38
Autor: Dariusz Ruta