Urząd Gminy Michałowice
02.07.2008 14:29

Uchwała Nr XX/127/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
  1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy pomiędzy PKP S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie a Gminą Michałowice części działek ewidencyjnych nr 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/29, położonych w obrębie Opacz Kolonia, Gmina Michałowice, o łącznej powierzchni 3 750 m2, stanowiących ulicę Centralną w Opaczy Kolonii, na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. urządzenie drogi.
  2. Finansowanie zadania określonego w pkt. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.
 
§ 2
Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 02.07.2008 14:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta