Urząd Gminy Michałowice
02.07.2008 15:13

Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitorowaniem sygnałów alarmowych oraz konserwacją systemu alarmowego zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy Michałowice.
2.      Zaangażowanie środków na cel określony w ust. 1 ustala się następująco:
1)      w 2008 r. do kwoty – 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych),
2)      w 2009 r. do kwoty – 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych),
3)      w 2010 r. do kwoty – 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych),
4)      w 2011 r. do kwoty – 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych),
3.      Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu Gminy.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 02.07.2008 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta