Urząd Gminy Michałowice
02.07.2008 15:26

Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice umowy na okres przekraczający rok budżetowy związanej z wykonaniem zagospodarowania terenów przy ul. Kraszewskiego w Komorowie (utworzenie terenu zieleni), wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na ternie Gminy Michałowice oraz wykonanie pielęgnacji 
i bieżące utrzymanie nasadzeń

2.      Zaangażowanie środków na cel określony w ust.1 ustala się następująco:
1)   W roku 2008 do kwoty:
a)         zagospodarowanie terenów przy ul. Kraszewskiego w Komorowie (utworzenie terenu zieleni) – 140 000,00 zł, (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),
b)         wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na ternie Gminy Michałowice
– 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
2)   W roku 2009 do kwoty:
a)         wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na ternie Gminy Michałowice
–120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
b)         wykonanie pielęgnacji i bieżące utrzymanie nasadzeń na terenie Gminy Michałowice – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3)   W roku 2010 do kwoty:
a)         wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Michałowice 
– 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b)        wykonanie pielęgnacji i bieżące utrzymanie nasadzeń na terenie Gminy Michałowice – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3.   Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w ust. 1 pochodzić będą
z dochodów własnych gminy Michałowice i zabezpieczone będą w budżecie gminy oraz z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 02.07.2008 15:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta