Urząd Gminy Michałowice
02.07.2008 15:39

Uchwała Nr XX/135/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej –Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice.
Na podstawie art.8 ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt 11 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
1.                  Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej – Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
2.                  Treść Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3.                  Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania wymienionego w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy Michałowice i zabezpieczone są w budżecie gminy oraz z dofinansowania ze środków WFOŚiGW.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

P O R O Z U M I E N I E
 
zawarte w dniu ..................... 2008 r. w Pruszkowie, pomiędzy Powiatem Pruszkowskim 
z siedzibą 05-800 Pruszków ul. Staszica 1, reprezentowanym przez Zarząd, na rzecz 
i w imieniu którego działają:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym dalej Powiatem
 
a Gminą Michałowice z siedzibą 05-816 Michałowice ul. Raszyńska 34, na rzecz i w imieniu której działa:
Wójt–Roman Lawrence
zwaną dalej Gminą
o następującej treści:
§ 1
Powiat powierza a Gmina przyjmuje obowiązek utrzymania  drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej - Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
 
§ 2
Gmina przejmuje zadanie wymienione w § 1 nieodpłatnie i będzie realizować je ze środków własnych oraz ze środków WFOŚiGW.
 
§ 3.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
 
§4.
Porozumienie zawarte zostało na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r.
 
§5.
Każda zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej.
 
§6.
Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron
 
§7.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 8.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
POWIAT PRUSZKOWSKI                       GMINA MICHAŁOWICE
Data publikacji: 02.07.2008 15:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta