Urząd Gminy Michałowice
02.07.2008 15:46

Uchwała Nr XX/136/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie.
Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art.58 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, 
poz. 311, z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.                  Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim Porozumienia  w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości oraz prac konserwacyjnych.
2.                  Treść Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3.                  Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych gminy Michałowice i corocznie będą zabezpieczane w budżecie gminy.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

POROZUMIENIE
 
                      z dnia………………….2008 r.
 
w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwane dalej „Porozumieniem", zawarte pomiędzy:
Wojewodą Mazowieckim - Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą",
a
Gminą Michałowice, zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Michałowice – Romana Lawrence.
 
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 
(Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.) Strony ustalają co następuje:
 
§1.
Wojewoda powierza a Gmina przyjmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku.
 
§2.
Gmina przejmuje zadanie wymienione w § 1 nieodpłatnie i będzie realizować je ze środków własnych.
 
§ 3.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
 
§4.
Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.
 
§5.
Każda zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej.
 
§6.
Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron
 
§7.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 8.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
GMINA                                           WOJEWODA MAZOWIECKI
Data publikacji: 02.07.2008 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta