Urząd Gminy Michałowice
01.08.2008 10:16

Uchwała Nr XXI/139/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Budzyniak na działania Wójta Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uznaje się skargę wniesioną przez panią Barbarę Budzyniak na działanie Wójta Gminy Michałowice za zasadną w zakresie braku należytej i konsekwentnej reakcji w sprawie działalności firmy SIR-COM na terenie posesji przy ul. Targowej 28 w Opaczy Małej w związku z realizacją obowiązków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w pozostałym zakresie za niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącej.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do uchwały NrXXI/139/2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 lipca 2008 r.
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 12 maja 2008 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga Pani Barbary Budzyniak, Sołtysa wsi Opacz Mała na działalność Wójta Gminy Michałowice.
Skarga tej samej treści została skierowana przez skarżącą do Wojewody Mazowieckiego, którą Wojewoda w dniu 27 maja 2008 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Z treścią skargi Barbary Budzyniak Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas XX sesji w dniu 25 czerwca 2008 roku.
Wcześniej na XIX sesji Rady Gminy Michałowice w dniu 30 kwietnia 2008 roku był omawiany temat nielegalnego wysypiska śmieci w Opaczy Małej.
W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez właściwą merytorycznie Komisję Rady jaką jest Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
W wyniku swoich prac komisja wypracowała opinię, która została przedstawiona Radzie Gminy podczas XXI sesji, w dniu 30 lipca 2008 roku.
Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Gminy przyjęła jako własne stanowisko Komisji GKiP w następującej treści:
 
„Działalność dot. gospodarki odpadami firm SIRCOM i SIRCOM II w oparciu o decyzje Wójta Gminy Michałowice nr 1074/2007 i 1275/2007 jest jednoznacznie określona i obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Michałowice.
Firmy SIRCOM i SIRCOM II nie posiadają właściwych decyzji Starosty Powiatowego w Pruszkowie zezwalających na gospodarkę odpadami w zakresie magazynowania, sortowania lub przeładunku na terenie posesji przy ulicy Targowej 28 w Opaczy Małej.
Wobec powyższego Komisja stoi na stanowisku, że działalność w/w firm w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Michałowice, poza odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości i przekazywaniu do właściwych podmiotów, powinna być natychmiast przerwana i zakończona. Dotyczy to również przeładunku odpadów na posesji przy ul. Targowej 28 w Opaczy Małej, ponieważ w myśl decyzji 1275/2008 zobowiązującej przedsiębiorcę do przestrzegania ustawy o odpadach taka działalność wymaga pozytywnej decyzji starostwa, a w/w firmy takowej nie posiadają.
 
Biorąc pod uwagę fakt, że bulwersująca mieszkańców Opaczy Małej działalność na terenie posesji przy ulicy Targowej 28:
-         nie była prowadzona na podstawie decyzyjnej Wójta Gminy, albowiem taka decyzja leży po stronie starostwa,
-         -że od kwietnia 2008 r. objęta została wzmożonym nadzorem ze strony Urzędu Gminy z zauważalnie pozytywnym skutkiem,
-         -należy jednak zauważyć, że na przełomie 2007/2008 roku nie podjęto ze strony Urzędu Gminy stanowczych działań aby nie dopuścić do eskalacji tego ekologicznego problemu.
Reasumując KGKiP wnioskuje do rady Gminy o częściowe uznanie zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Michałowice wniesionej przez Panią Barbarę Budzyniak – Sołtysa wsi Opacz Mała do Wojewody Mazowieckiego pismem z dnia 12 maja 2008r.
 
Zasadność dotyczy:
Braku należytej i konsekwentnej reakcji Wójta Gminy w sprawie działalności firmy SIRCOM na terenie posesji przy ul. Targowej 28 w Opaczy Małej od przełomu roku 2007/2008 do marca 2008.
Podjęcie zdecydowanych działań nakłada na Wójta odpowiedzialność za realizację obowiązków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( Ust. z dnia 13 września 1996r. art. 5 ust. 6 ) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.
 
Bezzasadność dotyczy:
Odpowiedzialności Wójta Gminy za brak cofnięcia firmie SIRCOM zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Michałowice zawartego w Decyzji Wójta Gminy nr 1074/2007, albowiem właściciel firmy bezpośrednio nie naruszał zawartych w dokumencie ustaleń.
Również z analizy dokumentów – wystąpień do podmiotów tj. Policji, WIOŚ, SANEPID, Straży Pożarnej, Starostwa Powiatowego itp. wynika chęć rozwiązania problemu w sposób zgodny z przepisami i w myśl interwencji mieszkańców”.
 
W związku z powyższym zaleca się Panu Wójtowi w przyszłości należytą wrażliwość i staranność, aby w tak ważnych społecznie kwestiach działania były podejmowane zgodnie z prawem. Rozpatrzenie takich spraw powinno odbywać się w trybie pilnym.
Data publikacji: 01.08.2008 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Dariusz Ruta