Urząd Gminy Michałowice
01.08.2008 10:39

Uchwała Nr XXI/142/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Michałowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pruszków z przeznaczeniem na realizację budowy wodociągu oraz przebudowy ul. Ireny w Komorowie i Pruszkowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Michałowice pomocy finansowej od Gminy Pruszków na realizację zadania: „ Budowa wodociągu oraz przebudowa ul. Ireny w Komorowie i Pruszkowie” , w następującej wysokości:
1) 1.000.000 zł. ( słownie złotych: jeden milion ) w roku 2008,
2) 889.000 zł. ( słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy ) w roku 2009.
 
§ 2.
Szczegółowe warunki udzielenia i przyjęcia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Michałowice a Gminą Pruszków.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 01.08.2008 10:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta