Urząd Gminy Michałowice
01.08.2008 10:45

Uchwała Nr XXI/143/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Piastowem, dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Orzeszkowej i Daniłowskiego w Piastowie i Regułach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art.74 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi Zmianami ) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Piastowem w sprawie: „ Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Orzeszkowej, na odcinku od ul. Reymonta w Piastowie do ul. Regulskiej w Regułach oraz ul. Daniłowskiego, na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do końca w Regułach .’’
 
§ 2
1. Ustala się, że Gmina Michałowice poniesie 85% kosztów dokumentacji na ul. Orzeszkowej i 35 % kosztów dokumentacji na ul. Daniłowskiego, jednak nie więcej niż 33 tys. zł. łącznych kosztów dokumentacji.
2. Środki przeznaczone na finansowanie dokumentacji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 01.08.2008 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta