Urząd Gminy Michałowice
01.08.2008 10:54

Uchwała Nr XXI/144/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar Pęcice – „wieś Pęcice Małe” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LVIII/424/2002 z 9 października 2002r. dla działki nr ew. 34 położonej w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice Małe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.
 
§ 2.
1.      Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar Pęcice – „wieś Pęcice Małe” dla działki nr ew. 34 położonej w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice Małe.
2.      Ustala się, że zakres sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.      Granice zmiany planu, o której mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Analizy
dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych
 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXI/144/2008 z 30 lipca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
obejmującego obszar Pęcice – „wieś Pęcice Małe” zatwierdzonego uchwałą
 Rady Gminy Michałowice nr LVIII/424/2002 z 9 października 2002r. 
dla działki nr ew. 34 położonej w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice Małe
 
W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:
 
I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:
Analizowany obszar położony jest w Gminie Michałowice i obejmuje działkę nr ew. 34 w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice Małe. Granice obszaru wyznaczają ewidencyjne granice omawianej działki.
 
II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:
Analizowany obszar położony jest w centralnej części wsi Pęcice Małe przy ulicach Brzozowej i Jaśminowej. Na analizowanej działce znajdują się zniszczone urządzenia sportowe oraz niewielki lasek brzozowy. Teren działki płaski, częściowo zarośnięty trawą. W sąsiedztwie występuje głównie zabudowa mieszkaniowa. Od strony południowo-zachodniej do terenu przylega zakończenie ulicy Brzozowej, a od północnego-wschodu działka graniczy z ul. Jaśminową. Z pozostałych stron znajdują się działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – w większości zabudowane. Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.
 
III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:
Obecnie na terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmujący obszar Pęcice – „wieś Pęcice Małe” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LVIII/424/2002 z 9 października 2002r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 7 lutego 2003r. nr 37 pod pozycją 1023. Plan ten zaczął obowiązywać od 22 lutego 2002r.
Dla analizowanego obszaru obowiązują następujące ustalenia:
Symbole terenu – b2.9US i 15KDD.
Dla terenów usług sportu rekreacji na działkach z zielenią (US) plan ustala:
1)      Dla terenów US plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku, kultury i rozrywki, gastronomii i turystyki (w tym: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe, itp.).
2)      Dla terenów US plan zaleca realizację obiektów i urządzeń terenowych, takich jak: boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska, baseny, itp.
3)      Dla terenów US plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt.1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.
4)      Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.
5)      W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem
Dla terenów komunikacji kołowej (KD) plan ustala:
1)        Dla terenów KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.
2)        Dla terenów KD plan ustala:
a)      realizację jezdni komunikacji kołowej,
b)      wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,
c)      realizację ścieżek rowerowych,
d)     realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;
e)      lokalizację miejsc parkingowych;
f)       rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;
g)      lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;
h)      zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.
3)        Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.
4)        Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.
Istniejące przeznaczenie części terenu działki nr ew. 34 pod drogę publiczną łączącą ulicę Brzozową z ulicą Jaśminową nie jest niezbędne. Nie pozwala jednocześnie na pełne wykorzystanie działki na cele sportu i rekreacji.
 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ
Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z zaistnieniem konieczności zlokalizowania na działce nr ew. 34 pełnego zakresu boisk i urządzeń sportowych służących ogółowi mieszkańców wsi Pęcice Małe.  
Zmiana polegać będzie na likwidacji przeznaczenia części terenu działki pod drogę publiczną i przeznaczeniu działki w całości pod usługi sportu i rekreacji na działkach z zielenią (b2.9US).
 
V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje są zgodne z polityką przestrzenną Gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIV/63/99 z dnia 9 lipca 1999r.
W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru we wsi Pęcice Małe, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren ten jest określony w Studium jako ”tereny zieleni urządzonej”.  
W Studium wskazano następujące obszary o wiodących (preferowanych) funkcjach rozwoju
-          obszary usługowo produkcyjne,
-          obszary koncentracji usług (w tym tereny urządzonej zieleni),
-          obszary mieszkaniowe,
-          obszary funkcji ekologicznych (w tym o wiodącej funkcji rekreacyjnej),
-          rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
-          obszary do przekształceń lub zachowania dotychczasowych funkcji,
-          obszar Centrum Gminy,
-          korytarze komunikacji,
-          korytarze infrastruktury technicznej,
-          inne.
Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje generalnie preferowane funkcje, których rozmieszczenie zostanie sprecyzowane w planach miejscowych.
Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:
-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,
-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju),
-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,
-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną (kanalizacja) i siecią dróg,
-          uwzględnienie istniejących i możliwych do rozwoju powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,
-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne).
Obszar wyznaczony do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest na gruntach zalesionych i zakrzaczonych klasy LzV, dla których zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne wydane zostały do obowiązującego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego.
 
VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU
Odnośnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obszar zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I niniejszej Analizy.
Zakres merytoryczny opracowania:
-        Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.
-          Do planu zagospodarowania zostanie sporządzone opracowanie ekofizjograficzne.
-       Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Materiały geodezyjne:
Przystąpienie do zmiany planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego zmiana planu. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Data publikacji: 01.08.2008 10:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta